Kontakt

Bergader tar ansvar

Produktkvalitet och miljöskydd är tätt sammanlänkade begrepp
Hållbarhetsrapport

Vi är ett familjeföretag med en 111-årig historia och hållbarhet är en fråga som ligger oss varmt om hjärtat. Ett långsiktigt agerande och tänkande är en huvudprincip i alla delar av företagets verksamhet: produktkvalitet, personalpolitik, mjölkleverantörer, kunder, hantering av miljöresurser.

Vi vill vidareutvecklas på ett målinriktat och kontinuerligt sätt i termer av hållbar företagsledning. Vi dokumenterar denna process i en hållbarhetsrapport, som utvärderas varje år av en oberoende expert.

För att ge även den intresserade allmänheten en inblick i företagets utveckling och framsteg vill vi härmed för första gången publicera vår hållbarhetsrapport.

Bergader hållbarhetsrapport 2013

Mjölkkvalitet

Ost som håller en kvalitet över genomsnittet börjar med mjölk som också gör det. Därför lägger Bergader Privatkäserei stor vikt vid ett nära och långsiktigt samarbete med våra mjölkproducenter. Vid osttillverkningen används uteslutande mjölk från våra avtalsbönder. Det är ca 1 850 lantgårdar i Voralpenland i Bayern och i österrikiska Innviertel.

Tack vare många års intensiv dialog och erfarenhetsutbyte med våra mjölkleverantörer ligger kvaliteten på vår insamlade och beredda mjölk på en stabil och konstant högre nivå än genomsnittet i Bayern eller Tyskland.

Mer än 99% av våra  Bergader-mjölkleverantörer uppnår de högsta möjliga kvalitetsklasserna "S" eller "1" för sin mjölk vid de föreskrivna kvalitetskontrollerna.

Kvalitetsstyrning

En jämn, hög kvalitet på alla ostspecialiteter från Bergader är och har alltid varit en viktig del i vår företagsfilosofi.

Med tanke på de ständigt växande kraven på kvalitet och produktsäkerhet, och den ökande komplexiteten på snart sagt alla områden av företaget, beslöt vi för 20 år sedan att införa ett standardiserat kvalitetsstyrningssystem enligt DIN EN ISO 9001. I och med certifieringen i augusti 1994 blev vi därmed Tysklands första ysteri som genomgick denna kontroll.

Sedan dess utvecklas kvalitetsstyrningssystemet hela tiden och anpassas till ändrade krav från både internt och externt håll. Vi anser oss stå väl rustade även inför framtiden.

Miljöstyrning

Vi är ett företag med djupa regionala rötter, och redan tidigt insåg vi att ansvaret för miljöeffekterna av vårt agerande måste vara en viktig del i vår långfristiga verksamhetsplan. Som ett av de första företagen i regionen iklädde vi oss en skyldighet att vidta miljöskyddsåtgärder som går utöver vad lagen föreskriver.

Valideringen av vårt miljöstyrningssystem enligt EMAS-direktiven ägde rum för första gången 1998. Vår miljöpåverkan och förbättringsåtgärder dokumenteras sedan dess i en årlig miljödeklaration. I och med omvalideringen enligt EMAS hösten 2013 integrerades för första gången vår miljödeklaration i en hållbarhetsrapport.

Livsmedelsstandarder

För oss som tillverkare av livsmedel i mejeribranschen betyder livsmedelssäkerhet och konsumentskydd av tradition ett absolut åtagande att uppfylla mycket höga standarder när det gäller hygien, mikrobiologi och säkerställande av etiska krav.

Dessa höga standarder prövas av ett externt, oberoende certifieringsföretag, enligt de strikta föreskrifter som har satts upp av International Food Standard (IFS). När IFS inledde sin verksamhet 2003, erhöll vi också vår första certifiering. Tilldelningen av certifikatet är en förutsättning för att vi skall få leverera till våra handelskunder, och samtidigt dokumenteras den höga säkerhetsnivån hos våra ostspecialiteter.

Läckra recept


Gratinerat potatismos med Bergader Edelpilz

Till receptet

Bakgrundsinformation

Från en blygsam start till ett arv inom ostkonsten …

läs mer

Kvaliteten är avgörande

Mjölk med härkomst.

läs mer