Kontakt

Privacy notice pursuant to the General Data Protection Regulation

All information regarding the collection and processing of your personal data may be found here:

Privacy Notice pursuant to Art. 13(3) GDPR  (PDF, 179 KB)


Dataskyddsdeklaration Bergader Privatkäserei GmbH

Stort tack för ditt intresse för vårt företag. För affärsledningen vid Bergader Privatkäserei GmbH har dataintegriteten mycket stor betydelse. Internetsidorna från Bergader Privatkäserei GmbH kan i princip användas utan att personuppgifter behöver anges. Om en berörd person vill använda särskilda tjänster från vårt företag via vår webbplats, kan personuppgifter komma att behöva behandlas. Om personuppgifter behöver bearbetas och om lagrum saknas för sådan bearbetning, inhämtar vi generellt ett samtycke från den berörda personen.

Bearbetningen av personuppgifter, t.ex. berörd persons namn, adress, e-postadress eller telefonnummer, sker alltid i överensstämmelse med den grundläggande dataskyddsförordningen och enligt de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för Bergader Privatkäserei GmbH. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om slag, omfattning och syfte för de personuppgifter som vi samlar in, använder och bearbetar. Dessutom informerar vi berörda personer om de rättigheter som tillkommer dem med hjälp av denna dataskyddsdeklaration.

I egenskap av registeransvarig har Bergader Privatkäserei GmbH vidtagit ett antal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så heltäckande skydd som möjligt av de personuppgifter som bearbetas via denna webbplats. Trots det kan internetbaserade dataöverföringar ha säkerhetsluckor vilket gör att ett absolut skydd inte kan garanteras. Av den anledningen står det varje berörd person fritt att överföra personuppgifter till oss även via alternativa kanaler, t.ex. telefon.

1. Begreppsdefinitioner

Dataskyddsdeklarationen från Bergader Privatkäserei GmbH baseras på de termer som har använts av den europeiska direktiv- och förordningsinstansen vid utfärdandet av den grundläggande dataskyddsförordningen (DS-GVO). Vår dataskyddsdeklaration skall vara enkel att läsa och förstå både för allmänheten och för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi förklara vilka begrepp som används. I denna dataskyddsdeklaration använder vi bl.a. följande termer:

   

 • a) Personuppgifter
  Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad ”berörd person”). En fysisk person betraktas som identifierbar, som direkt eller indirekt kan identifieras, i synnerhet genom allokering till en ID såsom namn, ID-nummer, ortsuppgifter, online-ID eller annat eller flera särskilda kriterier, som är ett uttryck för denna fysiska persons fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 •  

 • b) Berörd person
  En berörd person är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter bearbetas av den registeransvarige.
 •  

 • c) Bearbetning
  Med bearbetning avses varje transaktion med eller utan hjälp av automatiserade metoder eller varje sådan transaktionsserie i samband med personuppgifter såsom insamling, registrering, organisation, ordnande, lagring, anpassning eller förändring, utläsning, avfrågning, användning, publicering genom överföring, spridning eller annan form av tillhandahållande, jämförelse eller koppling, begränsning, radering eller förstöring.
 •  

 • d) Begränsning av bearbetningen
  En begränsning av bearbetningen är en markering av lagrade personuppgifter med målet att inskränka bearbetningen av dem i framtiden.
 •  

 • e) Profilering
  Med profilering avses alla slag av automatiserad bearbetning av personuppgifter, vilken består av att dessa personuppgifter används till att bedöma vissa personliga aspekter som avser en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller prognostisera aspekter som rör arbetsförmåga, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, uppträdande, vistelseort eller byte av bostadsort för denna fysiska person.
 •  

 • f) Pseudonymisering
  Med pseudonymisering avses bearbetningen av personuppgifter på ett sätt enligt vilket personuppgifterna utan hjälp av ytterligare information inte längre kan allokeras till en viss berörd person, om denna ytterligare information förvaras separat och omfattas av tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte allokeras till en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 •  

 • g) Ansvarig eller registeransvarig
  Ansvarig eller registeransvarig är den fysiska eller juridiska person, myndighet, institution eller annan instans som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syften och medel för bearbetningen av personuppgifter. Om syftena och medlen för denna bearbetning har föreskrivits av unionslagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning, kan den ansvarige resp. de särskilda kriterierna för utnämning regleras i unionslagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning.
 •  

 • h) Uppdragshandläggare
  Med uppdragshandläggare avses en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annan instans som behandlar personuppgifter på uppdrag av den ansvarige.
 •  

 • i) Mottagare
  Med mottagare avses en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annan instans för vilken personuppgifter görs tillgängliga, oavsett om det rör sig om en tredje part eller ej. Myndigheter som inom ramen för ett visst undersökningsuppdrag enligt unionslagstiftningen eller medlemsländernas lagstiftning eventuellt erhåller personuppgifter betraktas dock ej som mottagare.
 •  

 • j) Tredje part
  Med tredje part avses en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annan instans förutom den berörda personen, den ansvarige, uppdragshandläggaren och de personer som är behöriga att handlägga personuppgifter under ansvarigs eller uppdragshandläggarens omedelbara ansvar.
 •  

 • k) Samtycke
  Med samtycke avses varje godkännande som avges frivilligt av den berörda personen för det särskilda fallet på ett informerat sätt och omisskännligt i form av en förklaring eller annan entydig bekräftande handling, med vilken den berörda personen låter förstå att han eller hon är införstådd med bearbetningen av de personuppgifter som gäller honom eller henne.
 •  

2. Den registeransvariges namn och adress

Ansvarig enligt den grundläggande dataskyddsförordningen, andra dataskyddslagar som gäller i EU-medlemsstaterna och andra bestämmelser med dataskyddsrättslig karaktär är:

Bergader Privatkäserei GmbH
Weixlerstraße 16
83329 Waging am See
Tyskland

Tel.: +49 8681 404 0
E-post: info@bergader.de
Webbplats: www.bergader.de

3. Dataskyddsombudets namn och adress

Dataskyddsombud hos den registeransvarige är:

Thomas Hug
IDKOM Networks GmbH
Unterwanger Str. 3
87439 Kempten
Tyskland

Tel.: +49 831 59090-0
E-post: th@idkom.de
Webbplats: www.idkom.de

Varje berörd person kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud vid frågor och tankar runt dataskyddet.

4. Cookies

Internetsidorna från Bergader Privatkäserei GmbH använder sig av cookies. Cookies är textfiler som läggs in och sparas i datorsystem via en internetläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller en s.k. cookie-ID. En cookie-ID är en entydig kod för cookien. Den består av en teckensekvens med vars hjälp webbplatser och servrar kan allokeras till den konkreta internetläsare där cookien lagrades. Detta gör det möjligt för de besökta webbplatserna och servrarna att skilja mellan den berörda personens individuella läsare från andra internetläsare som har andra cookies. En viss internetläsare kan kännas igen och identifieras via den entydiga cookie-ID:n.

Genom användningen av cookies kan Bergader Privatkäserei GmbH tillhandahålla mer användarvänliga tjänster till användarna av webbplatsen, vilka inte vore möjliga utan placering av cookies.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras på användarsidan. Cookies gör det möjligt för oss att känna igen besökarna av vår webbplats. Syftet med denna igenkänning är att underlätta användandet av vår webbplats för besökarna. Användaren av en webbplats, som använder cookies, behöver t.ex. inte ange sina åtkomstdata vid varje besök där, eftersom detta sköts av webbplatsen och den cookie som är lagrad i användarens datorsystem. Ett annat exempel är cookien för en kundvagn i webbshopen. Via en cookie kommer webbshopen ihåg de artiklar som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen.

Den berörda personen kan när som helst förhindra placeringen av cookies genom vår webbplats med hjälp av en inställning av den använda internetläsaren och därmed permanent invända mot placeringen av cookies. Redan placerade cookies kan också när som helst tas bort via en internetläsare eller andra programvaror. Detta är möjligt i alla vanligen förekommande läsare. Om den berörda personen deaktiverar placeringen av cookies i den använda internetläsaren kan ev. inte alla funktioner på vår webbplats utnyttjas i full utsträckning.

5. Registrering av allmänna data och information

Vid varje anrop av webbplatsen från Bergader Privatkäserei GmbH genom en berörd person eller ett automatiserat system registrerar platsen en serie allmänna data och information. Dessa allmänna data och information lagras i serverns loggfil. Det som kan registreras är (1) använda läsartyper och versioner, (2) det operativsystem som det anropande systemet använder, (3) den webbplats från vilket ett anropande system kommer till vår webbplats (s.k. referrer), (4) de underwebbplatser vilka styrs över via ett anropande system till vår webbplats, (5) datum och klockslag för en åtkomst av webbplatsen, (6) en internetprotokolladress (IP-adress), (7) det anropande systemets internettjänsteleverantör och (8) övriga liknande data och information, som syftar till att avvärja risker vid angrepp på våra informationsteknologiska system.

Vid användningen av dessa allmänna data och information drar Bergader Privatkäserei GmbH inga slutsatser om den berörda personen. Denna information behövs även för att (1) leverera ut innehållet på vår webbplats korrekt, (2) optimera innehållet på vår webbplats samt reklamen för detta, (3) säkerställa den permanenta funktionaliteten hos våra informationsteknologiska system och tekniken för vår webbplats, samt (4) tillhandahålla nödvändig information till myndigheterna vid cyber-attacker. Dessa anonymt insamlade data och information utvärderas därför av Bergader Privatkäserei GmbH dels i statistiksyfte, dels med målet att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag, för att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som vi bearbetar. De anonyma data i serverloggfilerna lagras separat från alla personuppgifter som har angivits av en berörd person.

6. Registrering på vår webbplats

Den berörda personen kan registrera sig på den registeransvariges webbplats genom att ange sina personuppgifter. Vilka personuppgifter som därvid överförs till den registeransvarige framgår ur resp. inmatningsformulär som används för registreringen. De personuppgifter som har angivits av den berörda personen samlas in och lagras endast för den interna användningen hos registeransvarig och för egna syften. Registeransvarig kan initiera vidarebefordran till en eller flera uppdragshandläggare, t.ex. paketleveransföretag, som använder personuppgifterna endast för internt bruk som kan tillskrivas den registeransvarige.

Genom en registrering på den registeransvariges webbplats lagras även den berörda personens IP-adress som har angivits av internetserviceleverantören (IPS), datum samt klockslag för registreringen. Lagringen av data sker mot den bakgrunden att det är endast på det sättet som missbruk av våra tjänster kan förhindras och dessa data kan hjälpa till att vid behov reda ut begångna brott. I det sammanhanget måste data lagras för att skydda den registeransvarige. Spridning av dessa data till tredje part sker i princip inte, om det inte råder laglig skyldighet att lämna ut dessa uppgifter eller om spridningen syftar till att väcka åtal.

Registreringen av den berörda person som lämnar ut personuppgifter frivilligt hjälper den registeransvarige att erbjuda den berörda personen innehåll eller tjänster som p.g.a. sakens natur kan erbjudas endast registrerade användare. Det står registrerade personer fritt att när som helst ändra de personuppgifter som lämnades vid registreringen eller att låta radera dem fullständigt ur den registeransvariges databestånd.

Den registeransvarige lämnar vid förfrågan information till varje berörd person om vilka personuppgifter som finns lagrade om honom/henne. Om den berörda personen så önskar eller meddelar korrigerar eller raderar den registeransvarige personuppgifter, om detta inte motsägs av lagstiftningens skyldigheter avseende lagring. Ett i denna dataskyddsdeklaration namngivet dataskyddsombud samt dennes alla medarbetare står till den berörda personens förfogande som kontaktpersoner i detta sammanhang.

7. Prenumeration på vårt hyhetsbrev

På webbplatsen för Bergader Privatkäserei GmbH kan användarna prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vilka personuppgifter som överförs vid en prenumeration på nyhetsbrevet till den registeransvarige framgår av det uppgiftsformulär som används.

Bergader Privatkäserei GmbH informerar sina kunder och affärspartners regelbundet via ett nyhetsbrev om företagets produktutbud. Nyhetsbrevet från vårt företag kan i princip tas emot av den berörda personen endast om (1) den berörda personen har en giltig e-postadress och (2) den berörda personen har registrerat sig för nyhetsbrevsutskicket. Av juridiska skäl skickas ett bekräftelsemeddelande den första gången via e-post med double-opt-in-metoden till den e-postadress som en berörd person har angivit för nyhetsbrevsutskicket. Denna bekräftelse via e-post kontrollerar att innehavaren av e-postadressen har godkänt mottagandet av nyhetsbrevet som berörd person.

Vid prenumeration på nyhetsbrevet lagrar vi också den IP-adress som internetserviceleverantören (ISP) har angivit till den berörda personens datorsystem vid tiden för prenumerationen samt datum och klockslag för registreringen. Insamlingen av dessa data är nödvändig för att man vid ett senare tillfälle skall kunna identifiera ett (möjligt) missbruk av en berörd persons e-postadress, och fungerar därför som ett rättsligt skydd av den registeransvarige.

De personuppgifter som samlas in inom ramen för en prenumeration på nyhetsbrevet används uteslutande för utskick av vårt nyhetsbrev. Dessutom kan prenumeranter på vårt nyhetsbrev få information via e-post om så krävs för driften av nyhetsbrevstjänsten eller om registrering krävs för detta, så som kan vara fallet i händelse av ändringar i nyhetsbrevserbjudandet eller vid ändrade tekniska förhållanden. De personuppgifter som samlas in inom ramen för nyhetsbrevstjänsten lämnas inte ut till tredje part. Den berörda personen kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet. Det samtycke till lagring av personuppgifter, vilket den berörda personen har givit oss för utskicket av nyhetsbrevet, kan när som helst återkallas. För det ändamålet finns det en länk i varje nyhetsbrev. Det är dessutom möjligt att avregistrera sig från nyhetsbrevsutskicket direkt på den registeransvariges webbplats eller att meddela detta på annat sätt till den registeransvarige.

8. Nyhetsbrevsspårning

Nyhetsbrevet från Bergader Privatkäserei GmbH innehåller s.k. räknepixlar. En räknepixel är en miniatyrgrafik som integreras i e-postmeddelanden som skickas i HTML-format, i syfte att möjliggöra en loggfilsregistrering och en loggfilsanalys. Härigenom kan man göra en statistisk utvärderingen av framgången eller misslyckandet för marknadsföringskampanjer på nätet. Med hjälp av inbäddade räknepixlar kan Bergader Privatkäserei GmbH se om och när ett e-postmeddelande från en berörd person har öppnats och vilka länkar som anropades av den berörda personen i e-postmeddelandet.

Sådana personuppgifter som har samlats in via de räknepixlar som finns i nyhetsbreven lagras och utvärderas av den registeransvarige, för att denna skall kunna optimera nyhetsbrevsutskicket och anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev ännu bättre till den berörda personens intressen. Dessa personuppgifter lämnas inte ut till tredje part. Berörda personer har när som helst rätt att återkalla den samtyckesförklaring som lämnades via double-opt-in-metoden. Efter en återkallelse raderas dessa personuppgifter av den registeransvarige. En avbeställning av nyhetsbrevet tolkas av Bergader Privatkäserei GmbH automatiskt som en återkallelse.

9. Kontakt via webbplatsen

Enligt lagens föreskrifter innehåller webbplatsen från Bergader Privatkäserei GmbH uppgifter som möjliggör ett snabbt elektroniskt upprättande av kontakt med vårt företag samt omedelbar kommunikation med oss, något som också omfattar en allmän adress till den elektroniska postfunktionen (e-postadress). Om en berörd person tar kontakt via e-post eller ett kontaktformulär med den registeransvarige, lagras de personuppgifter automatiskt som överförs av den berörda personen. Sådana personuppgifter som har lämnats på frivillig basis av en berörd person till den för bearbetningen ansvarige, lagras för bearbetningsändamål eller upprättande av kontakt med den berörda personen. Dessa personuppgifter lämnas inte ut till tredje part.

10. Rutinmässig radering och spärrning av personuppgifter

Den registeransvarige bearbetar och lagrar personuppgifter rörande den berörda personen endast under den tidsperiod som krävs för att lagringssyftet skall uppnås eller om så har föreskrivits av den europeiska direktiv- och förordningsinstansen eller annan lagstiftare i lagrum eller föreskrifter, av vilka den registeransvarige omfattas.

Om lagringssyftet bortfaller eller om en av den europeiska direktiv- och förordningsinstansen eller annan ansvarig lagstiftare föreskriven lagringsfrist löper ut, spärras eller raderas personuppgifterna rutinmässigt enligt lagens bestämmelser.

11. Berörd persons rättigheter

   

 • a) Rätt till bekräftelse
  Varje berörd person har av den europeiska direktiv- och förordningsinstansen givits rätt att av den registeransvarige begära en bekräftelse av huruvida personuppgifter bearbetas som gäller honom eller henne. Om en berörd person vill ta denna bekräftelserättighet i anspråk kan denne när som helst kontakta vår dataintegritetsansvarige eller annan medarbetare hos den registeransvarige.
 •  

 • b) Rätt till upplysningar
  JVarje person som berörs av bearbetningen av personuppgifter har av den europeiska direktiv- och förordningsinstansen givits rätt att av den registeransvarige när som helst erhålla kostnadsfri information om de personuppgifter som har lagrats om honom eller henne och att få en kopia av denna information. Dessutom har den europeiska direktiv- och förordningsinstansen lämnat godkännande till berörd person att ta del av följande information:
  • syftena med bearbetningen
  • de kategorier av personuppgifter som bearbetas
  • mottagarna eller kategorierna av mottagare, för vilka personuppgifterna har publicerats eller kommer att publicerats, i synnerhet vid mottagare i tredjepartsländer eller internationella organisationer
  • om möjligt den planerade tidsperiod för vilken personuppgifterna lagras eller, om det inte är möjligt, kriterierna för definitionen av denna tidsperiod
  • förekomst av rätt till korrigering eller radering av personuppgifter som rör honom eller henne, eller till begränsning av bearbetningen genom ansvarig eller rätt till invändning mot denna bearbetning
  • förekomst av rätt till överklagande hos tillsynsmyndighet
  • om personuppgifterna inte samlas in hos den berörda personen: All tillgänglig information om ursprunget för data
  • förekomst av automatiserat beslutsfattande inkl. profilering enligt artikel 22 avsn.1 och 4 DS-GVO och - åtminstone i dessa fall - relevant information om den involverade logiken samt räckvidden av och de eftersträvade effekterna av sådan bearbetning för den berörda personen
  Den berörda personen har även rätt att få information om huruvida personuppgifter har skickats till ett tredjepartsland eller en internationell organisation. Om så är fallet har den berörda personen för övrigt rätt att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen. Om en berörd person vill ta informationsrättigheten i anspråk kan han eller hon när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller dennes personal.
 •  

 • c) Rätt till korrigering
  Varje person som berörs av bearbetningen av personuppgifter har av den europeiska direktiv- och förordningsinstansen givits rätt att begära omedelbar korrigering av felaktiga personuppgifter som gäller honom eller henne. Den berörda personen har också rätt att med beaktande av syftena med bearbetningen begära in en komplettering av ofullständiga personuppgifter - med en förklaring till detta. Om en berörd person vill ta korrigeringsrättigheten i anspråk kan han eller hon när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller dennes personal.
 •  

 • d) Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)
  Varje person som berörs av bearbetningen av personuppgifter har av den europeiska direktiv- och förordningsinstansen givits rätt att av den ansvarige begära att de berörda personuppgifterna raderas utan dröjsmål om något av följande skäl är tillämpligt och om bearbetning inte behövs:
  • Personuppgifterna har samlats in för sådana syften eller på annat sätt bearbetats för vilket de inte längre behövs.
  • Den berörda personen återkallar sitt samtycke på vilket bearbetning enligt art. 6 avsn. 1 bokstaven a DS-GVO eller art. 9 avsn. 2 bokstaven a DS-GVO (tysk lagst., ö.a.) baserades, och annan rättslig grund för bearbetning saknas.
  • o Den berörda personen invänder enligt art. 21 avsn. 1 DS-GVO mot bearbetningen, och det finns inga prioriterade berättigade skäl till bearbetningen, eller den berörda personen invänder enligt art. 21 avsn. 2 DS-GVO mot bearbetningen.
  • Personuppgifterna har handlagts på ett orättmätigt sätt.
  • Radering av personuppgifter krävs för uppfyllandet av en juridisk skyldighet enligt unionsrätten eller medlemsstaternas rätt, av vilken den ansvarige omfattas.
  • o Personuppgifterna har samlats in avseende erbjudna tjänster från informationsföretaget enligt art. 8 avsn. 1 DS-GVO (tysk lagst., ö.a.).
  Om något av ovannämnda skäl föreligger och en berörd person vill initiera en radering av personuppgifter som finns lagrade hos Bergader Privatkäserei GmbH, kan personen när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller annan personal hos registeransvarig. Dataskyddsombudet vid Bergader Privatkäserei GmbH eller annan personal ser till raderingskravet verkställs utan dröjsmål. Om personuppgifterna har publicerats av Bergader Privatkäserei GmbH och om vårt företag är skyldigt såsom ansvarigt att art. 17 avsn. 1 DS-GVO radera personuppgifterna, vidtager Bergader Privatkäserei GmbH med beaktande av tillgänglig teknologi och implementeringskostnader rimliga åtgärder, även av teknisk natur, för att informera andra databearbetningsansvariga som bearbetar de publicerade personuppgifterna, om att den berörda personen har begärt radering av alla länkar till dessa personuppgifter från dessa andra databearbetningsansvariga eller av kopior eller replikationer av dessa personuppgifter, såvida inte bearbetning är nödvändig. Dataskyddsombudet vid Bergader Privatkäserei GmbH eller annan personal ser till att erforderliga åtgärder vidtas i det enskilda fallet.
 •  

 • e) Rätt till begränsning av bearbetningen
  Varje person som berörs av bearbetningen av personuppgifter har av den europeiska direktiv- och förordningsinstansen givits rätt att av den ansvarige begära en begränsning av bearbetningen om någon av följande förutsättningar föreligger:
  • o Korrektheten hos personuppgifterna bestrids av den berörda personen under en tidsperiod som gör det möjligt för den ansvarige att kontrollera korrektheten hos personuppgifterna.
  • o Bearbetningen är orättmätig, den berörda personen avvisar raderingen av personuppgifterna och kräver i stället en begränsning av användningen av personuppgifterna.
  • o Registeransvarig behöver inte längre personuppgifterna för bearbetningssyftena, men den berörda personen behöver dem för att ställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
  • o Den berörda personen har gjort invändningar mot bearbetningen enligt art. 21 avsn. 1 DS-GVO och det är inte klarlagt om den ansvariges berättigade skäl överväger mot den berörda personens.
  Om en av ovannämnda förutsättningar föreligger och en berörd person vill begära en begränsning av personuppgifter som är lagrade hos Bergader Privatkäserei GmbH, kan han eller hon när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller annan person hos registeransvarig. Dataskyddsombudet hos Bergader Privatkäserei GmbH eller annan personal initierar begränsningen av bearbetningen.
 •  

 • f) Rätt till dataöverförbarhet
  Varje person som berörs av bearbetningen av personuppgifter har av den europeiska direktiv- och förordningsinstansen givits rätt att erhålla de personuppgifter som gäller honom eller henne, vilka har ställts till förfogande genom den berörda personen, i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format. Dessutom har personen rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig utan hindrande genom den ansvarige som personuppgifterna lämnades till, såvida bearbetningen baseras på samtycke enligt art. 6 avsn. 1 bokstav a DS-GVO eller art. 9 avsn. 2 bokstav a DS-GVO eller på ett avtal enligt art. 6 avsn. 1 bokstav b DS-GVO och bearbetningen sker med automatiserade metoder, om bearbetningen inte är nödvändig för tillvaratagandet av en uppgift som ligger i det allmännas intresse eller sker i utövande av offentlig makt som har överförts till den ansvarige. Den berörda personen har dessutom i utövandet av sin rätt till dataöverförbarhet enligt art. 20 avsn. 1 DS-GVO, rätt att begära att personuppgifterna överförs direkt från en ansvarig till en annan ansvarig, om detta är tekniskt möjligt och om andra personers rättigheter och friheter inte kränks av detta. Om den berörda personen vill göra sin rättighet till dataöverförbarhet gällande, kan hon eller han när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller annan personal hos den registeransvarige.
 •  

 • g) Rätt till invändningar
  Varje person som berörs av bearbetningen av personuppgifter har av den europeiska direktiv- och förordningsinstansen givits rätt att när som helst, av skäl som har att göra med dennes särskilda situation, invända mot bearbetningen av personuppgifter som gäller honom eller henne, vilken äger rum enligt art. 6 avsn. 1 bokst. e eller f DS-GVO. Detta gäller också för en profilering som stödjer sig på dessa bestämmelser. Vid en protest fortsätter inte Bergader Privatkäserei GmbH att bearbeta personuppgifterna, såvida inte vi kan påvisa skyddsvärda orsaker till bearbetningen som överväger den berörda personens intressen, rättigheter och friheter, eller om bearbetningen syftar till att göra rättsanspråk gällande, att utöva sådana eller att försvara dem. Om Bergader Privatkäserei GmbH bearbetar personuppgifter i syfte att bedriva direktreklam har den berörda personen rätt att när som helst invända mot bearbetningen av personuppgifterna i sådant reklamsyfte. Detta gäller även för profileringen i den mån den är förknippad med sådan direktreklam. Om den berörda personen gentemot Bergader Privatkäserei GmbH motsätter sig bearbetningen i direktreklamsyfte, kommer Bergader Privatkäserei GmbH inte längre att bearbeta personuppgifterna för dessa ändamål. Den berörda personen har också rätt att av skäl som härrör ur dennes särskilda situation, invända mot den bearbetning av personuppgifter vilken rör honom eller henne, som sker hos Bergader Privatkäserei GmbH i vetenskapliga eller historiska forskningssyften eller i statistiksyfte enligt art. 89 avsn. 1 DS-GVO, såvida inte sådan bearbetning är nödvändig för fullgörandet av en uppgift som ligger i det allmännas intresse. För utövandet av rättigheten till invändning kan den berörda personen vända sig direkt till dataskyddsombudet vid Bergader Privatkäserei GmbH eller annan personal. Det står den berörda personen också fritt att i sammanhang med användandet av IT-företagets tjänster, oaktat direktiv 2002/58/EG, utöva sin protesträtt med hjälp av automatiserade metoder, där tekniska specifikation används.
 •  

 • h) Automatiserade beslut i enskilda fall, inkl. profilering
  Varje person som berörs av bearbetningen av personuppgifter har av den europeiska direktiv- och förordningsinstansen givits rätt att inte underkastas ett beslut som enbart baseras på en automatiserad bearbetning - inkl. profilering, vilket får rättslig verkan gentemot honom eller henne eller på liknande sätt påverkar denne negativt, om beslutet (1) inte krävs för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den berörda personen och ansvarige, eller (2) p.g.a. rättsföreskrifter i unionen eller medlemsstaterna, som den ansvarige omfattas av, är tillåtet och dessa rättsföreskrifter innehåller rimliga åtgärder för iakttagandet av den berörda personens rättigheter och friheter samt berättigade intressen eller (3) sker med uttryckligt tillstånd från den berörda personen. Om beslutet (1) krävs för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den berörda personen och ansvarige, eller (2) om det sker med uttryckligt tillstånd från den berörda personen, vidtager Bergader Privatkäserei GmbH rimliga åtgärder för att tillvarata den berörda personens rättigheter och friheter samt berättigade intressen, vartill hör minst rätten till utverkandet av ingripande för en person å den ansvariges sida, till presentation av den egna ståndpunkten och till överklagande av beslutet. Om den berörda personen vill göra rättigheter till automatiserade beslut gällande, kan hon eller han när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller annan personal hos den registeransvarige
 •  

 • i) Rätt till återkallelse av dataskyddsrättsligt samtycke
  Varje person som berörs av bearbetningen av personuppgifter har av den europeiska direktiv- och förordningsinstansen givits rätt att när som helst återkalla samtycket till bearbetningen av personuppgifter. Om den berörda personen vill göra sin rättighet till återkallelse av ett samtycke gällande, kan hon eller han när som helst kontakta vårt dataskyddsombud eller annan personal hos den registeransvarige.
 •  

12. Dataskydd vid platsansökningar och i plastansökningsförfaranden

Den registeransvarige samlar in och behandlar personuppgifterna från sökande i syfte att hantera ansökningsförfarandet. Bearbetningen kan ske även på elektronisk väg. Detta är fallet i synnerhet om en sökande överför sådana ansökningsunderlag på elektronisk väg, t.ex. via e-post eller ett webbformulär på webbplatsen, till den registeransvarige. Om den registeransvarige ingår ett anställningsavtal med en sökande, lagras de överförda data i syfte att hantera anställningsförhållandet med beaktande av lagens föreskrifter. Om den registeransvarige inte ingår ett anställningsavtal med den sökande, raderas ansökningsunderlagen automatiskt två månader efter tillkännagivandet av avslagsbeslutet, om en radering inte motsägs av den registeransvariges andra berättigade intressen. Annat berättigat intresse i detta sammanhang är t.ex. bevisskyldigheten i en process enligt lagstiftningen om likabehandling.

13. Dataskyddsbestämmelser för användning av Facebook

Den registeransvarige har integrerat komponenter från företaget Facebook på denna webbplats. Facebook är ett socialt nätverk.

Ett socialt nätverk är ett socialt forum på internet, en nätgemenskap som i regel gör det möjligt för användarna att kommunicera med varandra och att samverka i det virtuella rummet. Ett socialt nätverk kan användas som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter, eller kan göra det möjligt för internetgemenskapen att lägga upp personlig eller arbetsrelaterad information. Facebook gör det möjligt för användarna av det sociala nätverket att generera privata profiler, lägga upp foton och göra vänförfrågningar.

Facebook ägs av företaget Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om en berörd person bor utanför USA eller Kanada är den ansvarige för bearbetningen av personuppgifter Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Genom varje anrop av någon av delsidorna på denna webbplats som drivs av den registeransvarige och på vilken en Facebook-komponent (Facebook-plug-in) har integrerats, ser Facebook-komponenten till att internetläsaren i den berörda personens informationsteknologiska system laddar hem en visning av Facebook-komponenten från Facebook. En samlad översikt över alla Facebook-plug-ins återfinns på developers.facebook.com/docs/plugins/. Inom ramen för denna tekniska procedur får Facebook kännedom om vilken konkret delsida på vår webbplats som besöks av den berörda personen.

Om den berörda personen samtidigt är inloggad på Facebook, ser Facebook vilken konkret delsida på vår webbplats som den berörda personen besöker vid varje anrop av vår webbplats från den berörda personen och under hela den tid som besöket på vår webbplats varar. Denna information samlas in av Facebook-komponenten och allokeras av Facebook till resp. Facebook-konto tillhörande den berörda personen. Om den berörda personen trycker på någon av de Facebook-knappar som är integrerade på vår webbplats, t.ex. ”Gilla”-knappen, eller om den berörda personen lägger in en kommentar, allokerar Facebook denna information till personens personliga Facebook-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter.

Via Facebook-komponenten får Facebook alltid information om att den berörda personen har besökt vår webbplats, om den berörda personen samtidigt var inloggad på Facebook vid tidpunkten för anropet; detta äger rum oavsett om den berörda personen klickar på Facebook-komponenten eller ej. Om den berörda personen inte önskar sådan överföring av information till Facebook, kan han eller hon förhindra överföringen genom att logga ut sig från sitt Facebook-konto innan vår webbplats anropas.

Den av Facebook publicerade datapolicyn som finns på de-de.facebook.com/about/privacy/, har information om insamling, bearbetning av användning av personuppgifter genom Facebook. Dessutom förklaras det vilka inställningsmöjligheter Facebook erbjuder för att skydda den berörda personens privatsfär. Det finns även olika applikationer som gör det möjligt att förhindra dataöverföring till Facebook, t.ex. Facebook-blockeraren från företaget Webgraph, som finns på webgraph.com/resources/facebookblocker/. Den berörda personen kan använda sådana applikationer till att förhindra dataöverföring till Facebook.

14. Dataskyddsbestämmelser för användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Den registeransvarige har integrerat komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktion) på denna webbplats. Google Analytics är en webbanalystjänst. Med webbanalys avses registrering, insamlig och utvärdering av data om hur besökarna uppträder på webbplatser. En webbanalystjänst registrerar bl.a. uppgifter om från vilken webbplats som en berörd person har kommit till en annan webbplats (s.k. feferrer), vilka delsidor av webbplatsen som har anropats eller hur ofta och hur länge man har besökt en delsida. Webbanalyser används främst till att optimera en webbplats och att analysera kostnaderna och nyttan med internetreklam.

Google Analytics-komponenten ägs av företaget Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den registeransvarige använder tillägget "_gat._anonymizeIp" för webbanalysen via Google Analytics. Med hjälp av detta tillägg avkortas och anonymiseras IP-adressen för den berörda personens internetuppkoppling, om åtkomsten till våra webbplatser sker från en EU-medlemsstat eller annan avtalsstat inom EES.

Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera besökarflödena på vår webbplats. Google använder de insamlade data och informationen bl.a. till att utvärdera användningen av vår webbplats och sammanställa online-rapporter för vår räkning som visar aktiviteten på vår webbplats och för att leverera andra tjänster som har samband med användningen av vår webbplats.

Google Analytics placerar en cookie i den berörda personens informationsteknologiska system. Cookies förklaras ovan. I och med placeringen av cookies blir det möjligt för Google att analysera användningen av vår webbplats. Genom varje anrop av någon av sidorna på denna webbplats, vilken sköts av registeransvarig och där en Google Analytics-komponent har integrerats, ser Google Analytics-komponenten till att internetläsaren i den berörda personens informationsteknologiska system automatiskt överför data för online-analys till Google. Inom ramen för denna tekniska metod erhåller Google kännedom om personuppgifter, såsom den berörda personens IP-adress, som Google bl.a. använder till att utröna besökarnas och klickningarnas ursprung och därigenom möjliggöra provisionsavräkningar.

Med hjälp av cookies lagras personuppgifter såsom åtkomsttid, den plats varifrån åtkomst skedde, samt frekvensen på besöken på vår webbplats genom den berörda personen. Vid varje besök på vår webbplats överförs dessa personuppgifter, inkl. IP-adressen för den internetanslutning som den berörda personen använder, till Google i USA. Personuppgifterna lagras av Google i USA. Google kan i vissa fall komma att lämna dessa personuppgifter, insamlade via den tekniska proceduren, vidare till tredje part.

Den berörda personen kan när som helst förhindra placeringen av cookies genom vår webbplats, se ovan, med en inställning i den använda internetläsaren och därigenom permanent motsätta sig placeringen av cookies. En sådan inställning i den använda internetläsaren skulle också förhindra att Google sätter en cookie i den berörda personens informationsteknologiska system. Dessutom kan en cookie som redan har placeras av Google Analytics när som helst raderas via internetläsaren eller annan programvara.

Den berörda personen kan också motsätta sig registrering av de av Google Analytics genererade data som avser användning av denna webbplats samt bearbetning av dessa data genom Google och därigenom förhindra detta. Den berörda personen måste då ladda hem och installera en läsar-addon via länken tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denna läsar-addon meddelar Google Analytics via JavaScript att inga data och ingen information om besöken på webbplatser får skickas till Google Analytics. Installationen av läsar-addons tolkas av Google som en invändning. Om den berörda personens informationsteknologiska system vid ett senare tillfälle raderas, formateras eller nyinstalleras, måste den berörda personen göra en ny installation om läsar-addon, för att deaktivera Google Analytics. Om läsar-addon avinstalleras eller deaktiveras av den berörda personen eller en annan person som kan tillskrivas behörighet, kan läsar-addon nyinstalleras eller omaktiveras.

Mer information samt gällande dataskyddsbestämmelser från Google finns på www.google.de/intl/de/policies/privacy/ och www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics förklaras närmare på denna länk: www.google.com/intl/de_de/analytics/.

15. Dataskyddsbestämmelser för användning av conversion tracking

Denna webbplats använder conversion tracking från Adform. Cookien för conversion tracking placeras om en användare har kontakt med en av Adform publicerad annons. Dessa cookies innehåller ingen information som gör det möjligt att identifiera användare personligen. Användare som inte vill deltaga i tracking kan deaktivera cookien från Adform via sin internetläsare. Mer information om dataskyddsbestämmelserna från Adform återfinns här.

16. Dataskyddsbestämmelser för användning av retargeting

Denna webbplats använder retargeting-teknologi från Adform och Turn. Detta gör det möjligt att rikta sig direkt till internetanvändare på våra partners webbplatser med reklam, vilka redan har visat intresse för vår webbplats och våra produkter. Visningen av reklam sker vid retargeting på basis av en cookie-baserad analys av det tidigare användarmönstret. Inga personuppgifter lagras och användningen av retargeting-teknologin sker med beaktande av gällande lagstadgade dataskyddsbestämmelser.

Om du inte vill att intressebaserad rekalm visas kan du deaktivera funktionen här.

17. Dataskyddsbestämmelser för användning av Google-AdWords

Den registeransvarige har integrerat Google AdWords på denna webbplats. Google AdWords är en tjänst för internetreklam som gör det möjligt för annonsörer att visa annonser i både Google:s sökmotorresultat och i Google:s reklamnätverk. Google AdWords gör det möjligt för en annonsör att på förhand definiera vissa nyckelord med vars hjälp en annons visas i Google:s sökmotorresultat endast när användaren anropar ett nyckelordsrelevant sökresultat med sökmotorn. I Google:s reklamnätverk fördelas annonserna med hjälp av en automatisk algoritm och med beaktande av tidigare definierade nyckelord på temarelevanta webbplatser.

Tjänsteverksamheten inom Google AdWords ägs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google AdWords är att göra reklam för vår webbplats genom visning av intresserelevant reklam på tredjepartsföretagens webbplatser och i sökmotorresultaten från sökmotorn Google och att visa extern reklam på vår webbplats.

Om en berörd person kommer till vår webbplats via en Google-annons, placerar Google en s.k. conversion cookie på den berörda personens informationsteknologiska system. Cookies förklaras ovan. En conversion cookie upphör att gälla efter trettio dagar och används inte till att identifiera den berörda personen. Via conversion cookien går det att se, om cookien fortfarande är giltig, om vissa delsidor, t.ex. en kundvagn i ett webbutikssystem, har anropats på vår webbplats. Med hjälp av conversion cookien kan både vi och Google se om en berörd person som har kommit till vår webbplats via en AdWords-annons, genererade omsättning, d.s.v. gjorde eller avbröt ett varuinköp.

De data och information som samlas in genom användningen av conversion cookies används av Google till att ta fram besöksstatistik för vår webbplats. Denna besöksstatistik används av oss till att utröna det totala antalet användare som har förmedlats till oss via AdWords-annonser, d.v.s. se framgången eller den uteblivna framgången av resp. AdWords-annonen, och att optimera våra AdWords-annonser för framtiden. Varken vårt företag eller andra reklamkunder hos Google-AdWords erhåller information från Google som skulle kunna identifiera den berörda personen.

Med hjälp av conversion cookies lagras personrelaterad information, t.ex. webbplatser som har besökts av den berörda personen. Vid varje besök på vår webbplats överförs personuppgifter, inkl. IP-adressen för den internetuppkoppling som den berörda personen använder, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan i vissa fall komma att lämna dessa personuppgifter, insamlade via den tekniska proceduren, vidare till tredje part.

Den berörda personen kan när som helst förhindra placeringen av cookies genom vår webbplats, enligt ovan, med hjälp av en inställning i den använda internetläsaren och därmed permanent invända mot placeringen av cookies. En sådan inställning i den använda internetläsaren skulle också förhindra att Google sätter en conversion cookie i den berörda personens informationsteknologiska system. Dessutom kan en cookie, som redan har placerats av Google AdWords, när som helst raderas via internetläsaren eller andra programvaror.

Den berörda personen har också möjlighet att invända mot intresserelaterad reklam via Google. Då måste den berörda personen från alla sina internetläsare från länken www.google.de/settings/ads och göra önskade inställningar där.

Mer information samt gällande dataskyddsbestämmelser från Google återfinns på www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

18. Dataintegritetsbestämmelser avseende användning av YouTube

Den registeransvarige har integrerat komponenter från YouTube på denna webbplats. YouTube är en videoportal på internet, som gör det möjligt för videopublicerare att kostnadsfritt lägga upp filmklipp och att låta andra användare kostnadsfritt titta på, recensera och kommentera dessa klipp. YouTube tillåter publicering av alla slags filmer, varför både hela film- och TV-sändningar, musikvideor, trailers eller filmer som har spelats in av användare kan anropas via internetportalen.

YouTube ägs av företaget YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Med varje anrop av någon av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av den registeransvarige och där en YouTube-komponent (YouTube-film) har integrerats, ser resp. YouTube-komponent till att internetläsaren i den berörda personens informationsteknologiska system laddar ned en illustration av YouTube-komponenten ifråga från YouTube. Mer information om YouTube återfinns på www.youtube.com/yt/about/de/. Inom ramen för denna tekniska procedur får YouTube och Google information om vilken konkret delsida av vår webbplats som den berörda personen besöker.

Om den berörda personen samtidigt är inloggad på YouTube, ser YouTube vilken konkret delsida som den berörda personen besöker vid anrop av en delsida som innehåller en YouTube-video. Denna information samlas in av YouTube och Google och allokeras till den berörda personens YouTube-konto.

Via YouTube-komponenten erhåller YouTube och Google alltid information om att den berörda personen har besökt vår webbplats, om den berörda personen vid tidpunkten för anropet samtidigt är inloggad på YouTube; detta sker oavsett om den berörda personen klickar på en YouTube-film eller ej. Om den berörda personen inte önskar att sådan överföring av denna information skall ske till YouTube och Google, kan han eller hon förhindra överföringen genom att logga ut sig från sitt YouTube-konto innan vår webbplats anropas.

De av YouTube publicerade dataskyddsbestämmelserna som finns på www.google.de/intl/de/policies/privacy/ har information om insamling, bearbetning och användning av personuppgifter genom YouTube och Google.

19. Rättslig plattform för bearbetning

Art. 6 I lit. a DS-GVO (tysk lagst., ö.a.) används i vårt företag som rättslig grund för bearbetningsförlopp där vi inhämtar samtycke för ett visst bearbetningssyfte. Om personuppgifter behöver bearbetas för att uppfylla ett avtal, vari den berörda personen är en part, såsom är fallet t.ex. vid bearbetningsförlopp, för en leverans av varor eller fullgörande av andra åtaganden eller motåtaganden, baseras bearbetningen på art. 6 I lit. b DS-GVO. Det samma gäller för sådana bearbetningsförlopp som krävs för genomförandet av åtgärder innan avtal tecknas, t.ex. vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag omfattas av en juridisk skyldighet genom vilken personuppgifter måste bearbetas, t.ex. för fullgörande av skattemässiga åtaganden, baseras bearbetningen på art. 6 I lit. c DS-GVO. I sällsynta fall kan det bli nödvändigt att bearbeta personuppgifter för att skydda den berörda personens eller en annan fysisk persons livsviktiga intressen. Så vore t.ex. fallet om en besökare på vårt företag skadar sig och sedan måste uppge sitt namn, sin ålder, sjukförsäkringsuppgifter och liknande, livsviktig information till läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle bearbetningen bero på art. 6 I lit. d DS-GVO. Bearbetningsförlopp kan baseras på art. 6 I lit. f DS-GVO. På denna rättsliga grund baseras bearbetningsförlopp som inte omfattas av någon av tidigare nämnda rättsliga grunder, om bearbetningen krävs för att ta tillvara vårt företags eller tredjeparts berättigade intresse, om den berördas intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte överväger. Sådana bearbetningsförlopp är därför tillåtna för oss eftersom de nämns särskilt av den europeiska lagstiftaren. Denna har försvarat uppfattningen att ett berättigat intresse skulle kunna antas föreligga om den berörda personen är en kund hos ansvarige (övervägandeskäl 47 mening 2 DS-GVO).

20. Berättigade intressen av bearbetningen vilka tillvaratas av ansvarig eller tredje part

Om bearbetningen av personuppgifter baseras på artikel 6 I lit. f DS-GVO är vårt berättigade intresse att genomföra vår affärsverksamhet med alla våra medarbetares och andelsägarens bästa i fokus.

21. Tidsrymd under vilken personuppgifter lagras

Kriteriet för tidslängden för lagring av personuppgifter är resp. lagstadgad förvaringsfrist. När fristen har löpt ut raderas uppgifterna rutinmässigt om de inte längre behövs för avtalsuppfyllelse eller -tecknande.

22. Lagstadgade eller avtalsenliga föreskrifter för tillhandahållande av personuppgifter; nödvändighet för avtalstecknande; skyldighet för den berörda personen att tillhandahålla personuppgifter; möjliga konsekvenser av förvägrat tillhandahållande

Vi vill upplysa om att tillhandahållandet av personuppgifter till viss del stipuleras i lagstiftningen (t.ex. skatteregelverk), och även kan härröra ur avtalsbestämmelser (t.ex. uppgifter om avtalsparter). Vid ett avtalstecknande kan det bli nödvändigt att en berörd person ställer personuppgifter till vårt förfogande som sedan måste bearbetas av oss. Den berörda personen har t.ex. skyldighet att lämna personuppgifter till oss om vårt företag tecknar ett avtal med denne. Om personuppgifter inte lämnas innebär det att avtalet med berörd person inte kan ingås. Före tillhandahållandet av personuppgifter genom berörd person måste denne kontakta vårt dataskyddsombud. Vårt dataskyddsombud informerar den berörda personen i varje enskilt fall om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller avtal eller krävs för avtalsingåendet, om det finns skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och om vilka konsekvenserna av underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifterna skulle kunna bli.

23. Förekomst av automatiserat beslutsfattande

Som ansvarsmedvetet företag avstår vi från ett automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Postadress

Bergader Privatkäserei GmbH
Weixlerstraße 16
83329 Waging a. See
Tyskland

Tel. +49 (0) 8681 404 0
Fax +49 (0) 8681 404 100


Kontaktformulär

Juridisk information